1990, Subkutane CO2-Gasinsufflationen bei der arteriellen Verschlußkrankheit

Joderko G, Galaszek Z, Nowicki L, Galaszek E

Z Phys Med Baln Med Klim 1990;19-Sonderheft 1: 88